Rättsområden


Våra rättsområden

Brottmål

Om du är misstänkt för brott eller utsatt för brott har du nästan alltid rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Staten erlägger den offentlige försvararen och målsägandebiträdets arvode. Om du är misstänkt för brott och döms för brott kan du dock behöva betala del av kostnaderna för ditt försvar om du anses ha ekonomisk förmåga till det.

 

På Morgan Gerdin Advokatbyrå finns en gedigen erfarenhet och kompetens rörande brottmålsprocessen. Jag hjälper dig som är misstänkt eller utsatt för brott. Jag kan även företräda barn som misstänks ha blivit utsatta för brott av en förälder eller en person som föräldern lever i en relation med. 

Migrationsrätt

Utlänningsärenden kan vara komplexa och kräver kunskap om andra länder och kulturer. I ärenden som rör asylfrågor eller övriga tillståndsfrågor kan du i vissa fall ha rätt till ett offentligt biträde och du har då möjlighet att själv begära vem du vill ska företräda dig.

Jag har arbetat med migrationsrätt under många år och kan erbjuda dig kvalificerad rådgivning och biträde i frågor som gäller rätten att få vistas i Sverige.

Kontakta mig så hjälper jag dig.

Förvaltningsmål

I vissa fall omhändertas barn eller vuxna av sociala myndigheter genom tvångsbeslut. De berörda parterna har då rätt till ett offentligt biträde som hjälper till i rättsprocessen.

Det kan till exempel röra omhändertaganden enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM) eller Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). 

Du kan lämna önskemål om att en specifik advokat ska företräda dig. Kostnaden för ditt offentliga biträde stannar på staten.


Jag har lång erfarenhet av att processa i förvaltningsdomstolar och åtar mig uppdrag som offentligt biträde i de mål som förkommer där.

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten är det område inom juridiken som innehåller regler om under vilka förutsättningar som ekonomisk ersättning för skada ska utgå samt hur stor denna ersättning ska vara.

Vid personskada i trafikolycka kan du ha rätt till ersättning genom trafikförsäkringen. Som regel brukar försäkringsbolagen göra ett frivilligt åtagande att stå för klientens ombudskostnader i trafikskadeärenden.
Har du drabbats av felbehandling inom hälso-, sjuk- eller tandvård (behandlingsskada) kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.
Om någon annan vållat dig personskada kan du få ersättning genom ansvarsförsäkring som kan finnas hos motparten.

Jag har mångårig erfarenhet av skadeståndsrättsliga ärenden, främst gällande skadereglering efter trafikskada eller behandlingsskada samt ansvarsskador.

Vi kan hjälpa dig


Byrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare

Misstänkta har under vissa omständigheter rätt till en offentlig försvarare, en försvarsadvokat. En offentlig försvarare kan förordnas av tingsrätten under förundersökningen eller inför en rättegång. Bedömningen om man som misstänkt har rätt till en offentlig försvarare eller inte görs av tingsrätten, som ser till bl.a. brottets allvar, vilken påföljd som kan tänkas vara aktuell och personliga förhållanden (t.ex. misstänkts ålder).


Den som vill ha en offentlig försvarare ska meddela polisen inför eller under förhör, eller kontakta åklagare eller polisiär förundersökningsledare. Den som är misstänkt för brott har som regel själv rätt att välja sin försvarare. Om man som misstänkt för brott inte får en offentlig försvarare förordnad kan man själv ordna en privat försvarare, vilken i princip har samma roll som en offentlig försvarare. Den privata försvararen kan man dock behöva betala för själv, beroende på hur målet slutar.

Målsägandebiträde

Målsägande, dvs. den som utsatts för brott har också, givet vissa förutsättningar, rätt till ett ombud i brottmålsprocessen. Denne benämns målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde kan förordnas beroende på om brottet riktats mot en privatperson, brottets allvar och om målsäganden avser kräva skadestånd. Ett målsägandebiträde kan utses under förundersökningen eller inför huvudförhandling. Den som vill begära ett målsägandebiträde bör informera polisen om detta så snart som möjligt.


Målsägandebiträdets roll är att medverka under förhör och informera målsäganden om processen och alla frågor som har att göra med denna. Inför huvudförhandling kan målsägandebiträdet upprätta ett enskilt anspråk (skadeståndsanspråk) för exempelvis kränkning, sveda och värk, kostnader och inkomstbortfall. Om målsägandebiträdet biträder åtalet kan målsägandebiträdet få en aktiv roll vid huvudförhandlingen på ett sätt som kan liknas vid åklagarens roll i vissa delar.Ni får gärna kontakta mig om i är i behov av en offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Ofta är det fördelaktigt om du som misstänkt eller målsägande företräds av ett biträde redan under det första förhöret.

VAD VI ERBJUDER

Ett personligt bemötande från en professionell advokat med lång erfarenhet.