Arvode

Vad kostar det?

Vad kostar det?

Om det handlar om ett uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde eller rättegångsbiträde betalar du inte byrån för något arbete.

För andra typer av uppdrag kommer vi överens om nivån på arvodet och hur debitering ska ske. I de flesta fall används dock den s.k. rättshjälpstaxan som bestäms av riksdagen varje år. 


I vissa fall kan du som klient nyttja ditt rättsskydd genom hemförsäkringen eller få rättshjälp genom staten.


Rättsskydd

Rättskydd ingår som regel i hemförsäkring eller företagsförsäkring. Rättsskyddet gäller med vissa av försäkringsbolaget satta regler kring måltyp och karens. Den som beviljas rättsskydd får i normalfallet betala 20% av den totala kostnaden. Typexempel på tvister som omfattas av rättsskydd är tvist om vårdnad/boende/umgänge, ofta med reservationen att tvisten inte uppstått tidigare än ett år efter skilsmässa eller separation. Vid uppdrag kommer byrån att hjälpa er med ansökan om att ta rättsskyddet i anspråk.


Rättshjälp

Den som saknar rättsskyddsförsäkring kan ansöka om rättshjälp vid domstol eller hos Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att staten betalar en procentsats av kostnaden och klienten själv betalar i spannet 2-40 procent av kostnaden. Storleken bestäms utifrån klientens ekonomiska förhållanden. Den som har en årsinkomst understigande 260 000 kronor (före skatt) kan ha rätt till rättshjälp. Vid kontakt kommer byrån hjälpa er med bedömning och ansökan om ev. rättshjälp.

Om du är missnöjd med en tjänst kan du begära prövning hos en av Advokatsamfundet inrättad Konsumenttvistnämnd.

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webb: Advokatsamfundet / Konsumenttvistnämnden